Nasza placówka realizuje grant pn. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8.240,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 02.11 2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom  Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem
i skutkami COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 179.130,43 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 26.869,56 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

  1. 1. Doposażenie stanowisk pracy personelu RCRIPS w Borzęcinie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędny do przeciwdziałania epidemii Covid-19:
  2. 2. Doposażenie RCRIPS w Borzęcinie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jego skutkami:
  3. 3. Utworzenie 10 miejsc do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców RCRIPS w Borzęcinie przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego:
  4. 4. Utworzenie 8 miejsc do izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 wraz
    z zapewnieniem wyżywienia:
  5. 5. Wzmocnienie bezpieczeństwa warunków zamieszkania, pobytu oraz pracy w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie wśród jej mieszkańców i pracowników w związku
    z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

                    MZ.png                     NFZ.png

 

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie współrealizuje projekt pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dofinansowanie obejmuje również możliwość zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców

Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

 

Dofinansowanie projektu:  10.970,97zł

 

 

 

Koronawirus

                                                                                                                                                                                                                                     

Komunikat dla pacjentów, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

oraz numer bezpłatnej INFOLINII NFZ: 800-190-590

(komunikat przygotowano na podstawie „Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch – Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO, Warszawa, 24.02.2020 r.)

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: 

·        bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną, 

·        lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj  swój  stan  zdrowia,  czyli  codziennie  mierz  temperaturę  ciała  oraz  zwróć uwagę  na  występowanie  objawów  grypopodobnych  (złe  samopoczucie,  bóle mięśniowe, kaszel). 

a) Jeżeli  po  14  dniach  samoobserwacji  nie  wystąpiły  wyżej  wymienione  objawy, zakończ kontrolę. 

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to: 

·        bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

·        lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3)  miałeś  kontakt  z  osobą  chorą  lub  zakażoną  koronawirusem  SARS-CoV-2 

to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną w Brzesku, korzystając z nr telefonu alarmowego: 608 609 745

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne  jest  także  przestrzeganie  zasad  higieny  w  tym:  częste  mycie  rąk  wodą  z  mydłem,  a  jeśli  nie  ma  takiej  możliwości,  np.  podczas  podróży,  ich  dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze  względu  na  obecnie  wysoką  aktywność  grypy  sezonowej  w  krajach  Półkuli

Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

Ważne! Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy również osób powracających z tych rejonów świata, gdzie stwierdzono występowanie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Osoby obserwujące u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychanie, a których nie można powiązać z podróżami do obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2, jak też kontaktem z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, powinny zgłaszać się do lekarza rodzinnego.

Dodatkowe informacje udziale są przez pracowników TRIAGE Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Brzesku, pod nr telefonu: (14) 66 21 166 oraz pod numerem bezpłatnej INFOLINII NFZ: 800-190-590

Dla pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, poniżej podajemy listę jednostek medycznych tego typu, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

 

Dane dotyczące oddziałów zakaźnych dla dorosłych z terenu województwa małopolskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

powiat

nazwa szpitala

nazwa oddziału

adres oddziału

tel. całodobowy, telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego

 
 

dąbrowski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

33-200 Dąbrowa Tarnowska

ul. Szpitalna 1

14 64 43 286

 

miechowski

Szpital Św. Anny w Miechowie

Oddział Obserwacyjno- Zakaźny

32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3

41/38 20 299

 

myślenicki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Oddział zakaźny

ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

12 272 10 85, 12 273 03 03

 

olkuski

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Kolejowa 1a 32-310 Jaroszowiec

326428090

 

Nowy Szpital sp.z o.o.

Obserwacyjno-Zakaźny

Al 1000-lecia 13; 32-300 Olkusz

518434397

 

proszowicki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Kopernika 13 ; 32-100 Proszowice

(12) 386-51-60

 

suski

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Oddział Obserwacyjno-zakaźny

Maków Podhalański Al. Kasztanowa 17

tel. centrala: 338771001, tel. kom.: 668312933

 

m. Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Oddział Chorób Płuc z pododdziałem onkologicznym

ul. Prądnicka 80; 31-202 Kraków

12-614-2371

 

Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii

ul. Prądnicka 80; 31-202 Kraków

12-614-2283

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Oddział Chorób Zakaźnych

31-531 Kraków ul. Jakubowskiego 2

(12) 351-66-01

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 67

126229353

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Oddział Zakaźny

ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków

126 308 247

 

M. Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Oddział Chorób Zakaźnych

33-311 Wielogłowy Dąbrowa 1

18 443 21 23

 

 

 

 

 

Skuteczne mycie rąk.png

Jak do nas dojechać?