Nasza placówka realizuje grant pn. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8.240,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 02.11 2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom  Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem
i skutkami COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 179.130,43 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 26.869,56 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

 1. 1. Doposażenie stanowisk pracy personelu RCRIPS w Borzęcinie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędny do przeciwdziałania epidemii Covid-19:
 2. 2. Doposażenie RCRIPS w Borzęcinie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jego skutkami:
 3. 3. Utworzenie 10 miejsc do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców RCRIPS w Borzęcinie przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego:
 4. 4. Utworzenie 8 miejsc do izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 wraz
  z zapewnieniem wyżywienia:
 5. 5. Wzmocnienie bezpieczeństwa warunków zamieszkania, pobytu oraz pracy w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie wśród jej mieszkańców i pracowników w związku
  z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.

                    MZ.png                     NFZ.png

 

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie współrealizuje projekt pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dofinansowanie obejmuje również możliwość zakupu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców

Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

 

Dofinansowanie projektu:  10.970,97zł

 

 

 

 • Dzisiejsze popołudnie po raz kolejny spędziliśmy z wolontariuszami

  Wspólnie graliśmy w szachy i wykonywaliśmy jesienne ozdoby. Pracę umilała nam rozmowa! Dziękujemy za odwiedziny i nie możemy doczekać się kolejnych spotkań!
  Czytaj więcej
 • W dniu dzisiejszym po raz kolejny odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły.

  Przybyli do nas przebrani w ułańskie stroje co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie mieszkańców naszego Domu. Przygotowane przez uczniów czerwono-białe kotyliony wprowadziły nastrój pariotyczny. Całe zamieszanie spowodowane było obchodami 11 listopada. Akademii przygotowanej przez uczniów pod czujnym okiem Pani Joanny Bodzioch i Pana Krzysztofa Przepiórki towarzyszył wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Niektórzy mieszkańcy byli szczerze wzruszeni i z nostalgią wspominali czasy, które dla niektórych z nich są bardzo bliskie.
  Czytaj więcej
 • 1
 • 2

Zasady przyjęcia Mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Do Domu Pomocy Spoecznej w borzecinie zostaje przyjęta osoba wymagająca opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Ustalenia ogólne

 • Osoba zainteresowana przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie, lub jego przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny), powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania, w celu złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie do DPS.
 • Przyjęcie osoby następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej, wydanej przez Wójta Gminy Borzęcin, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
 • Konieczna jest decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wydana przez gminę właściwą dla tej osoby, w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 • Do Domu Pomocy Społecznej przyjmuje się osoby starsze i niepełnosprawne fizycznie
  na podstawie wniosku wraz z załącznikami, które kompletuje OPS właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się (Rozporządzenie o domach pomocy społecznej Dz.U.217 /2005 z dnia 31.10.2005):
 • wywiad środowiskowy,
 • decyzja kierująca wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • decyzja o umieszczeniu wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
 • ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • opinia psychologa, lekarza psychiatry,
 • decyzja rentowa,
 • zgoda na umieszczenie w DPS osoby lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • grupa inwalidzka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zgoda na umieszczenie w DPS,
 • zgoda na ponoszenie odpłatności,
 • zaświadczenie lekarskie (druk wydaje OPS),
 • dowód osobisty,
 • aktualne wyniki badań RTG płuc, podstawowa morfologia, Wasserman, wypisy
  z leczenia szpitalnego.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dodatkowo:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o umieszczeniu w DPS.

Ustalenia szczegółowe

 • Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie jest Domem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.
 • Takie też osoby są kierowane na podstawie odpowiednich decyzji:
 • decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, w dniu kierowania tej osoby do domu pomocy społecznej,
 • decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Wójt Gminy Borzęcin.
 • Pobyt w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie jest odpłatny do wysokości 70% dochodu miesięcznego osoby przebywającej w Domu. Decyzję o odpłatności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej, który skierował osobę do placówki.
 • Pracownik socjalny Domu rozpoznaje sytuację w miejscu zamieszkania osoby kierowanej przed jej przyjęciem do placówki i sporządza wywiad środowiskowy. Zebrane informacje będą stanowiły podstawę do opracowania planu indywidualnego wsparcia dla Mieszkańca
  po przyjęciu do Domu.
 • Osoba przyjmująca Mieszkańca (pracownik socjalny Domu) przeprowadza z nim lub jego przedstawicielem rozmowę. W czasie tej rozmowy ustala sytuację rodzinną i materialną Mieszkańca, zasady i warunki pobytu, informuje o usługach świadczonych przez Dom.
 • Nowoprzyjęta osoba jest w dniu przyjęcia meldowana na pobyt stały zgodnie z decyzją o umieszczeniu w Domu, chyba, że decyzja mówi inaczej lub też wnioskuje o to jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny).
 • Dla każdego nowoprzyjętego Mieszkańca Domu wskazywany jest pracownik pierwszego kontaktu, który ma służyć Mieszkańcowi wszelką pomocą na terenie placówki.
 • Po okresie aklimatyzacji do nowych warunków i na wniosek Mieszkańca, pracownik pierwszego kontaktu może zostać zmieniony na osobę wskazaną przez Mieszkańca Domu.
 • Osoba przyjmowana powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jak do nas dojechać?