• Dzisiejsze popołudnie po raz kolejny spędziliśmy z wolontariuszami

  Wspólnie graliśmy w szachy i wykonywaliśmy jesienne ozdoby. Pracę umilała nam rozmowa! Dziękujemy za odwiedziny i nie możemy doczekać się kolejnych spotkań!
  Czytaj więcej
 • W dniu dzisiejszym po raz kolejny odwiedzili nas uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły.

  Przybyli do nas przebrani w ułańskie stroje co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie mieszkańców naszego Domu. Przygotowane przez uczniów czerwono-białe kotyliony wprowadziły nastrój pariotyczny. Całe zamieszanie spowodowane było obchodami 11 listopada. Akademii przygotowanej przez uczniów pod czujnym okiem Pani Joanny Bodzioch i Pana Krzysztofa Przepiórki towarzyszył wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Niektórzy mieszkańcy byli szczerze wzruszeni i z nostalgią wspominali czasy, które dla niektórych z nich są bardzo bliskie.
  Czytaj więcej
 • 1
 • 2

Zasady przyjęcia Mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Do Domu Pomocy Spoecznej w borzecinie zostaje przyjęta osoba wymagająca opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Ustalenia ogólne

 • Osoba zainteresowana przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie, lub jego przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny), powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania, w celu złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie do DPS.
 • Przyjęcie osoby następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej, wydanej przez Wójta Gminy Borzęcin, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
 • Konieczna jest decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wydana przez gminę właściwą dla tej osoby, w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 • Do Domu Pomocy Społecznej przyjmuje się osoby starsze i niepełnosprawne fizycznie
  na podstawie wniosku wraz z załącznikami, które kompletuje OPS właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się (Rozporządzenie o domach pomocy społecznej Dz.U.217 /2005 z dnia 31.10.2005):
 • wywiad środowiskowy,
 • decyzja kierująca wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • decyzja o umieszczeniu wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
 • ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • opinia psychologa, lekarza psychiatry,
 • decyzja rentowa,
 • zgoda na umieszczenie w DPS osoby lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • grupa inwalidzka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zgoda na umieszczenie w DPS,
 • zgoda na ponoszenie odpłatności,
 • zaświadczenie lekarskie (druk wydaje OPS),
 • dowód osobisty,
 • aktualne wyniki badań RTG płuc, podstawowa morfologia, Wasserman, wypisy
  z leczenia szpitalnego.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie dodatkowo:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o umieszczeniu w DPS.

Ustalenia szczegółowe

 • Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie jest Domem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.
 • Takie też osoby są kierowane na podstawie odpowiednich decyzji:
 • decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, w dniu kierowania tej osoby do domu pomocy społecznej,
 • decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Wójt Gminy Borzęcin.
 • Pobyt w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie jest odpłatny do wysokości 70% dochodu miesięcznego osoby przebywającej w Domu. Decyzję o odpłatności wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej, który skierował osobę do placówki.
 • Pracownik socjalny Domu rozpoznaje sytuację w miejscu zamieszkania osoby kierowanej przed jej przyjęciem do placówki i sporządza wywiad środowiskowy. Zebrane informacje będą stanowiły podstawę do opracowania planu indywidualnego wsparcia dla Mieszkańca
  po przyjęciu do Domu.
 • Osoba przyjmująca Mieszkańca (pracownik socjalny Domu) przeprowadza z nim lub jego przedstawicielem rozmowę. W czasie tej rozmowy ustala sytuację rodzinną i materialną Mieszkańca, zasady i warunki pobytu, informuje o usługach świadczonych przez Dom.
 • Nowoprzyjęta osoba jest w dniu przyjęcia meldowana na pobyt stały zgodnie z decyzją o umieszczeniu w Domu, chyba, że decyzja mówi inaczej lub też wnioskuje o to jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny).
 • Dla każdego nowoprzyjętego Mieszkańca Domu wskazywany jest pracownik pierwszego kontaktu, który ma służyć Mieszkańcowi wszelką pomocą na terenie placówki.
 • Po okresie aklimatyzacji do nowych warunków i na wniosek Mieszkańca, pracownik pierwszego kontaktu może zostać zmieniony na osobę wskazaną przez Mieszkańca Domu.
 • Osoba przyjmowana powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jak do nas dojechać?